Deep dive within - retreat op Ibiza
 
Ready for some serious ME TIME? Book your dates in May.
(for English scroll down)

-- DEEP DIVE WITHIN --
Tijd voor jezelf en diepe ontspanning

Een week met yin-yoga en meditaties op het magische eiland Ibiza...

* Voor wie *
Iedereen die op zoek is naar ontspanning, die zichzelf een cadeautje willen geven. Yoga-ervaring is niet vereist. Beginners, gevorderden, jong, stijf, flexibel, ouder, dun, dik, gestressed, burnout, gelukkig, verlicht en alles er tussen in, iedereen is welkom. 

* Tijd voor jezelf *
Soms gaat het leven te snel en hopen stress en verhalen zich op, zodat de rust, je centrum, niet meer voelbaar lijkt. In deze week op Ibiza creëren we de gelegenheid om uit de ratrace te stappen, en weer in contact te komen daar waar het stil
is in jezelf.

We doen dat door een heerlijk verblijf in een rustieke finca (villa/boerderij) in het Noorden van Ibiza. Je kunt een wifi-loze zone verwachten, diepe ontspanning, een vrijstaand huis in de natuur, olijfbomen, hangmatten, en een lange tafel met verse, gezonde, biologische maaltijden en ’s avonds thee onder de sterren. 

De Healing House ligt vlakbij de oeroude grot waar de godin van Ibiza, Tanit, vereerd werd. Velen beweren dat de energie van het eiland vrouwelijk en zacht is. Ervaar zelf of dit waar is...

* De locatie *
De finca van Tom, de Healing House, oftewel TierrAguila ligt op een berg in het rustige Noorden van Ibiza. Vlakbij de grot van de godin Tanit en vlakbij het turquise strand van Cala St Vicente. De finca zelf is al een heerlijke plek om in een van de hangmatten te hangen. Je kunt in 45 minuten naar dit of een ander strand lopen via een prachtige wandeling over de berg of door de vallei.

Terwijl het zuiden van Ibiza behoorlijk toeristisch is met discotheken en hoogbouw, vind je in het Noorden vooral olijfboomgaarden, bossen, de leukere strandjes, al dan niet met een chiringuito (klein cafeetje met rieten parasolletjes).

Wat je kunt doen is een auto huren en in de vrije tijd in het programma zelf op pad gaan. Wij kunnen je allerlei leuke plekken aanraden. Een auto delen met een van de deelnemers is ook mogelijk.

De finca zelf is een authentieke oude boerderij, met verschillende casita’s en een hoofdgebouw, die elk een badkamer hebben. Ze zijn niet (overbodig) luxe, wel heel sfeervol! Er zijn geen tv’s en er is geen zwembad, maar je bent deze week echt dichterbij de natuur. We zijn veel buiten. Er is een groot yogadek tussen de carob-bomen, ’s nachts horen we de krekelconcerten en we dineren aan lange tafels, gezonde -biologische- maaltijden kleurrijk en supersmakelijk.

De Healing House ligt vlakbij de oeroude grot waar de godin van Ibiza, Tanit, vereerd werd. Velen beweren dat de energie van het eiland vrouwelijk en zacht is. Ervaar zelf of dit waar is...


- Het programma & de begeleiders -

* Yin yoga & meditatie door Erika Kennedy *
Niet voor niets een van de meest populaire yogastijlen van dit moment: Yin-yoga stimuleert het lichaam intens en is tegelijkertijd rustgevend en ontspannend. De houdingen die je bij deze vorm van yoga aanneemt, zijn vooral gericht op het versterken en versoepelen van bindweefsel en gewrichten. In eerste instantie zijn de houdingen bedoeld als voorbereiding op meditatie, maar het is vooral een fijne lichaamsbeweging voor wie een zittend beroep heeft. In Yin-yoga worden posities langer vastgehouden, zo heb je meer tijd om je grenzen te verkennen en te verleggen. Je gebruikt je lijf niet om in een houding te komen, maar je gebruikt de houding om je lijf beter te voelen. Het is dan ook het relatief rustige en ontspannende karakter van een Yin-yogales dat de meeste deelnemers aanspreekt. De les is juist zo lekker doordat je even niet heel intensief hoeft te bewegen, maar juist de tijd kunt nemen voor je lichaam door er gewoon te zijn.

Sinds haar twintigste heeft Erika haar yoga practice ontwikkeld bij vele scholen, totdat ze haar lerares vond, Anat Geiger. Dankzij Anat leerde Erika meer liefde en rust in zichzelf te vinden en dit deelt zij nu met de wereld. Door haar zangverleden heeft ze een aangename stem die een ontspannende effect heeft. De lessen van Erika worden gekenmerkt door rust, diepgang en verwelkoming.

* Filosofie & coaching door Sabine Wassenberg *
Als schrijfster van o.a. Mijn ego en ik, verzorgt Sabine een rode draad door de week heen met een aantal filosofische en reflectieve sessies. Hierin wordt gemediteerd, verwonderd, geschreven en gedeeld. Wie of wat heeft de controle over de beleving van zijn leven? Waar zit je centrum eigenlijk? Wat is een ‘ik’? En wat zit er op individueel en mentaal niveau in de weg, om het leven als één groot fantastisch wonder te kunnen ervaren?

Iedereen krijgt de kans op begeleiding in dit vinden van zijn/haar rust in privégesprekken. 

Sabine geeft als filosoof lessen op scholen (WonderWhy) en verzorgt trainingen, workshops en lezingen rondom filosofie. Daarbij geeft ze ook privé-sessies waarin EMDR wordt gebruikt. Meer over Sabine:www.sabinewassenberg.com 

* Yoga Nidra door Mickey Smid *
Yoga-nidra betekent: de slaap van de yogi. In deze sessies word je liggend op je rug begeleid in een verhoging van je lichamelijke bewustzijn. Vervolgens kom je in een soort lucide (bewuste) droomtoestand. Door geleide visualisaties en muziek maak je een mentale reis terwijl je lichaam in een diepe ontspanning kunt toelaten die je lichaam in het drukke leven van alledag haast nooit kan bereiken. De geest blijft wakker, een oefening waarvan je geest zelf sterker wordt: jij bent namelijk in controle.

Mickey maakt in het dagelijks leven muziek in zijn eigen studio. Hij is bijzonder gevoelig voor geluid en sfeer, kiest de muziek van de nidra-sessies daardoor zorgvuldig uit en je kunt goed bij hem terecht over het thema overprikkeling van de stad.

* Ademsessies door Tom van Huijstee *
In ademhalingssessies van Tom voelen we hoe mentale en lichamelijke spanning in de weg zit van een diepe en verbonden ademhaling. Door toch te concentreren op die gebieden in het lichaam waar de spanning zit, en deze spanning eruit te tonen, komt er een ontlading, waarna je je lichamelijk en mentaal bevrijd voelt. 

Een bijzondere ervaring waarover je hier alvast meer kunt zien en lezen:https://www.breath-of-life.info/

De locatie waar de retreat plaatsvindt is de finca waarin Tom het grootste deel van het jaar woont en zijn eigen retreats organiseert. De Healing House. Hij heeft de finca zelf tot TierrAguila gedoopt, wat het Land van de Adelaar betekent.


* Kosten *
Verblijf in de finca met gedeelde badkamer:
895.- euro voor verblijf in een gedeelde kamer
1095.- euro voor verblijf in een privékamer

Of verblijf in de casita met je eigen badkamer:
975.- euro per persoon als je de casita deelt met iemand
1350.- euro als je de casita voor jezelf alleen wilt boeken!

Of verblijf in de grote slaapkamer bij de gemeenschappelijke ruimte, waar 4 personen slapen en een badkamer delen.
850.- euro per persoon

Deze prijzen zijn inclusief verblijf, eten, drinken en alle groepssessies. Deze prijzen zijn exclusief vlucht en huur van je eigen auto. Wil je een pick-up van de airport, dit kan voor 50 euro per rit. Deze kosten kun je eventueel splitsen met iemand anders.

Desgewenst kun je ook extra privésessies bij een van ons boeken of bijvoorbeeld een massage of healing bij onze connecties op het eiland, informeer naar de mogelijkheden.

Neem contact op als de kosten een probleem voor je zijn en je hebt deze week echt nodig. Als je -voor minder- op het knusse zolderkamertje in de finca wilt slapen, is dat ook mogelijk.


Meer info, overleg & reserveringen:
www.sabinewassenberg.com

Bel Sabine 06-19029400 of stuur een mail naar sabinewassenberg@gmail.com,
of bel Erika 06-51978904 of stuur een mail naar kennedyerika1978@gmail.com.

*********************************************************
English version

-- DEEP DIVE WITHIN --
Serious me time and deep relaxation
A week of yin-yoga and meditations on the magical island of Ibiza...

• For whom * 
Everyone who is looking for deep relaxation and who wants to give themselves a break. Yoga experience is not required. Beginners, advanced, young, stiff, flexible, old, thin, fat, stressed, burnout, happy, enlightened and everything in between, everyone is welcome. 

* Serious ME TIME * 
Sometimes life goes too fast and stress and stories accumulate, so that peace, your center, no longer seems tangible. In this week in Ibiza we create the opportunity to step out of the rat race, and get in touch with that area within you which is quiet. 

We do this by a wonderful stay in a rustic finca (villa / farm) in the North of Ibiza. You can expect a wifi-free zone, deep relaxation, a detached house in nature, olive trees, hammocks, and a long table with fresh, healthy, organic meals and evening tea under the stars. The Healing House is located near the ancient cave where the goddess of Ibiza, Tanit, was worshiped. Many claim that the island's energy is feminine and soft. Experience for yourself if this is true ... 

• Location * 
The finca of Tom, the Healing House, or TierrAguila lies on a mountain in the quiet North of Ibiza. Near the cave of the goddess Tanit and near the turquoise beach of Cala St Vicente. The finca itself is already a lovely place to hang in one of the hammocks. You can walk to most beaches in 45 minutes, via a beautiful walk on the mountain or through the valley. While the south of Ibiza is quite touristy with discotheques and high-rise buildings, you will find in the North mainly olive groves, forests, the nicer beaches, with or without a chiringuito (small café with wicker parasols). What you can do is rent a car and set off in the program in free time. We can recommend you all kinds of nice places. Sharing a car with one of the participants is also possible. The finca itself is an authentic old farmhouse, with several casitas and a main building, each with a bathroom. They are not (superfluous) luxury, but very atmospheric! There are no TVs and there is no swimming pool, but this week you are really closer to nature. We will be outside a lot. There is a large yoga area between the carob trees, at night we hear the cricket concerts and we dine at long tables, healthy-biological meals colorful and exquisite. The Healing House is located near the ancient cave where the goddess of Ibiza, Tanit, was worshiped. Many claim that the island's energy is feminine and soft. Experience for yourself if this is true ...


- The program & the supervisors – 

• Yin yoga & meditation by Erika Kennedy * 
Not for nothing one of the most popular yoga styles of the moment: Yin-yoga stimulates the body intensely and at the same time is soothing and relaxing. The attitudes you adopt in this form of yoga are mainly focused on strengthening and relaxing connective tissue and joints. In the first instance, the postures are intended as preparation for meditation, but it is above all a fine exercise for those who have a sedentary profession. In Yin-yoga positions are held longer, so you have more time to explore and expand your limits. You do not use your body to get into an attitude, but you use the posture to make your body feel better. It is therefore the relatively calm and relaxing nature of a Yin yoga class that appeals to most participants. The lesson is just so nice because you do not have to move very intensively, but can take the time for your body just by being there. 

Since she was twenty, Erika has developed her yoga practice at many schools until she found her teacher, Anat Geiger. Thanks to Anat, Erika learned to find more love and peace in herself, and she is now sharing this with the world. Through her singing past she has a pleasant voice that has a relaxing effect. The lessons of Erika are characterized by peace, depth and welcome. 

• Philosophy & coaching by Sabine Wassenberg * 
As a writer of, among others, My ego and me, Sabine provides a common thread through the week with a number of philosophical and reflective sessions. You can expect meditation, journaling, sharing and surprises. Who or what has control over the experience of his or her life? Where is your center? What is an 'I'? And what is it to experience life as one great fantastic miracle? Everyone gets the chance of being guided in finding his / her peace in private conversations. Sabine teaches as a philosopher in schools (WonderWhy) and provides training, workshops and lectures on philosophy. In addition, she also gives private sessions in which EMDR is used. More about Sabine: www.sabinewassenberg.com

* Yoga Nidra by Mickey Smid * 
Yoga-nidra means: the sleep of the yogi. In these sessions you will be guided lying down on your back in an increase of your physical awareness. Then you come into a kind of lucid (conscious) dream state. Through guided visualisations and music you make a mental journey while your body can allow a deep relaxation that your body can hardly ever reach in the busy life of everyday life. The mind stays awake, an exercise whose spirit itself becomes stronger: you are in control. 

Mickey makes music in his own studio in daily life. He is particularly sensitive to sound and atmosphere chooses the music of the nidra sessions carefully and he knows all about city overdose. 

• Breath work sessions by Tom van Huijstee * 
In Tom's breathing sessions, we feel how mental and physical tension gets in the way of deep and connected breathing. By still concentrating on those areas in the body where the tension is, and showing this tension out, there is a discharge, after which you feel physically and mentally liberated. A special experience about which you can see and read more here: https://www.breath-of-life.info/ 

The location where the retreat takes place is the finca where Tom lives for most of the year and organizes his own retreats. The Healing House. He has named the finca himself TierrAguila, which means the Land of the Eagle.

* Costs * 
Stay in the finca with shared bathroom: 
895.- euro for stay in a shared room 
1095.- euro for stay in a private room 

Or stay in the casita with your own bathroom: 
975.- euro per person if you share the casita with someone 
1350.- euro if you only want to book the casita for yourself! 

Or stay in the main bedroom in the common room, where 4 people sleep and share a bathroom. 850.- euro per person 

These prices include accommodation, food, drinks and all group sessions. These prices do not include flight and rent of your own car. Want a pick-up from the airport; this can be for 50 euros per ride. You can split these costs with someone else. If you wish, you can also book extra private sessions with one of a massage or for example us or healing with our connections on the island, ask for the possibilities. 

Contact us if the costs are a problem for you and you really need this week. If you want to sleep in the finca -for less- in the cozy attic room, that is also possible. 

More info & reservations: www.sabinewassenberg.com 
Call Sabine 06-19029400 or send an email to sabinewassenberg@gmail.com, or call Erika 06-51978904 or send an email to kennedyerika1978@gmail.com
Facebook event: 
https://www.facebook.com/events/493223037750233/